Thứ ba, 22/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 240

Kỳ thi Vô địch TOEFL Junior bậc THCS 2015

        ỦY BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                    

                           

         Số: 2931 /GDĐT-TrH                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng  9  năm 2015

 

Về kỳ thi Vô địch TOEFL Junior

         cấp THCS – IIG           

                                   

                                    Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện

                                   

      Nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh trau dồi và tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tổ chức giáo dục IIG tổ chức kỳ thi Vô địch TOEFL Junior lần 3 cho học sinh cấp THCS trên địa bàn thành phố.

              Thời gian: Từ 11/10/2015 đến 10/4/2016

              Thành phần:

              Học sinh khối 6, 7, 8 và 9, số lượng không giới hạn.

              Chi tiết về lịch thi và thể lệ cuộc thi đăng tải trên website của IIG Việt Nam  http://www.toefl.com.vn/toefljunior ; danh sách đăng ký dự thi gửi đến địa chỉ email toefl.hcm@iigvietnam.com.

              Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện thông báo về kỳ thi đến các trường, tập hợp danh sách học sinh tham gia đăng ký cho Ban tổ chức theo thể lệ, và tạo điều kiện cho IIG quảng bá về kỳ thi tại các trường.

 

                                                                                                              KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                          

- Lưu: VP, TrH, CV Tiếng Anh.                                                        

                                                                                                                       (Đã ký)

 

 

                                                                                                             Nguyễn Văn Hiếu

Viết bình luận

163