Thứ ba, 6/10/2015, 0:0
Lượt đọc: 367

Hướng dẫn thi Olympic tiếng Anh trên Internet

I - Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho hc sinh phổ thông

 

1. Thông tin chung

 

- Đ tham gia vòng thi cấp trường, hc sinh tiu hc (TH) và trung học cơ s (THCS) phi t qua vòng t luyn th 15; học sinh trung hc ph thông phi vưt qua vòng tluyn th 20.

- Để tham gia vòng thi cấp quận, huyện/thị xã/thành phố trc thuc tỉnh, học sinh

TH THCS phải t qua vòng tự luyện th 20.

- Để tham gia vòng thi cấp tỉnh/thành phố trc thuc trung ương, hc sinh phải vưt qua vòng tự luyn thứ 25.

- Để tham gia vòng thi cấp toàn quốc, hc sinh phải t qua vòng tự luyn th30 đưc chn d thi căn cứ các tiêu chí do Ban t chức cấp tỉnh/thành phố trc thuc trung ương quy định.

 

2. Vòng thi cấp trường đi với TH và THCS

Mi khi lp có thể tổ chức ti đa là 4 đợt thi trong 2 ngày, cụ thể như sau:

2.1. Cp Tiểu hc

Vòng thi cấp trường dành cho TH đưc t chức vào 02 ngày 05/12 06/12 năm

2015 vi khung giờ thi cho các khi cụ thể như sau:

- Khi lp 3: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30 đến 16h00

- Khi lp 4: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30 đến 14h00

- Khi lp 5: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30 đến 15h00

2.2. Cp Trung hc cơ s

Vòng thi cấp trưng dành cho THCS đưc tổ chức vào 02 ngày 12/12 13/12 năm 2015 vi khung giờ thi cho các khi cụ thể như sau:

- Khi lp 6: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30 đến 14h00

- Khi lp 7: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30 đến 15h00

- Khi lp 8: từ 10h30’ đến 11h00’ hoặc từ 16h30 đến 17h00

- Khi lp 9: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30 đến 16h00

3. Vòng thi cp qun/huyn/th xã/thành phố trực thuc tỉnh cp trường

đi với THPT

Đi vi cấp TH THCS, vòng thi th đưc tổ chc tại nhiều địa điểm nhưng phải có giám sát chéo gia các cm thi. Vòng thi cấp qun/huyện/thị xã/thành ph trc thuc tỉnh cấp trường đi với THPT được tổ chức vào 02 ngày 16 17 tháng 01 năm

2016 vi khung giờ thi cho các khi cụ thể như sau:

- Khi lp 3 và khi lp 8: từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30

- Khi lp 4 và khi lp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30

- Khi lp 5 và khi lp 10: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30

- Khi lp 6 và khi lp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30

- Khi lp 7 và khi lp 12: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30

4. Vòng thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Vòng thi cấp tỉnh/thành ph trc thuc trung ương đưc tổ chc vào 02 ngày 27 và

28/02/2016. Vòng thi có thể tổ chc tại nhiều địa điểm.

Căn cứ kết quthi do các phòng GDĐT và trường THPT báo cáo, s GDĐT duyệt danh sách thi cấp tnh, thông báo địa điểm thi, danh sách phòng thi phân công giám thị coi thi căn cứ khung giờ thi cho các khi, cụ thể như sau:

- Khi lp 3 và khi lp 8: từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30

- Khi lp 4 và khi lp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30

- Khi lp 5 và khi lp 10: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30

- Khi lp 6 và khi lp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30

- Khi lp 7 và khi lp 12: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30

5. Vòng thi cấp toàn quốc

 

Vòng thi cp toàn quc Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho hc sinh ph thông

(IOE) năm hc 2015-2016 đưc t chc cho ba khi lớp gm lớp 5, lp 9 và lp 11 vào ngày

09/4/2016.

Hc sinh ca tỉnh, thành ph trc thuc trung ương sd thi ngay tại địa phương, học sinh ca mi khối lp có thbố trí dự thi ở nhiều phòng thi.

 

Viết bình luận

87