Thứ bảy, 26/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 670

BÀN VỀ ĐỌC SÁCH

 

Tiết 91- 92

Văn bản:        BÀN VỀ ĐỌC SÁCH

 

I. Mục tiêu:

 Giúp HS                                                                                

- Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc söï caàn thieát cuûa vieäc ñoïc saùch vaø phöông phaùp ñoïc saùch.

- Reøn luyeän theâm caùch vieát vaên nghò luaän qua vieäc lónh hoäi baøi nghò luaän saâu saéc, sinh ñoäng, giaøu tính thuyeát phuïc cuûa Chu Quang Tiềm.

.

II. Tiến trình dạy học:

  1. Ổn định lớp.
  2. Kiểm tra bài soạn của học sinh.
  3. Bài mới:

Đọc sách là một nét văn hóa đẹp, là con đường để tích lũy và nâng cao vốn kiến thức. Tuy nhiên nên chọn sách như thế nào và nên đọc ra sao lại là một việc rất khó, đặc biệt là trong thời đại ngày nay. Chúng ta hãy đi …

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Ghi baûng

 

- Cho hoïc sinh ñoïc vaø tìm hieåu phaàn chuù thích cuûa SGK.

- Giaùo vieân ñoïc maãu vaên baûn(goïi hoïc sinh ñoïc laïi, chuù yù höôùng daãn vaø reøn caùch ñoïc vaên baûn nghò luaän.

? Nêu xuất xứ?

Đây là kiểu văn bản gì? Kiểu văn bản đó quy định cách trình bày ý kiến của tác giả theo hình thức nào?

a. Hệ thống sự việc

b. Hệ thống luận điểm.

- Boá cuïc chia ra laøm 3 phaàn:

+ Töø ñaàu...theá giôùi môùi:sau khi vaøo baøi, taùc giaû khaúng ñònh taàm quan troïng, yù nghóa caàn thieát cuûa vieäc ñoïc saùch.

+ Töø “Lòch söû...löïc löôïng “: caùi khoù khaên , caùi nguy haïi deã gaêp cuûa vieäc ñoïc saùch trong tình hình hieän nay.

+ Töø “Ñoïc saùch...hoïc vaán khaùc” : baøn veà phöông phaùp ñoïc saùch.

 

Bàn về sự cần thiết của việc đọc sách tác giả đã đưa ra những luận điểm căn bản nào?

- Đọc sách là một con đường quan trọng của học vấn

Vậy sách có giá trị như thế nào?

+ vì sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại, nhờ sách mà các thành quả của nhân loại không bị vùi lấp đi.

? Em hiểu ý kiến trên như thế nào?

+ Tủ sách nhân loại đồ sộ, lưu giữ tinh hoa trí tuệ, tư tưởng tâm hồncủa nhân loại thuộc nhiều thế hệ.

? Vì sao tác giả quả quyết rằng : “ Nếu chúng ta muốn tiến lên… làm điểm xuất phát”?

+ Sách lưu giữ các thành tựu học vấn, không đọc sách là xóa bỏ quá khứ, đọc sách là trả món nợ với quá khứ, ôn lại kinh nghiệm loài người, hưởng thụ kiến thức. Muốn nâng cao học vấn cần kế thừa thành tựu này.

? Đọc sách có phải là hưởng thụ kiến thức không? Em đã hưởng thụ được gì từ sách Ngữ Văn để chuẩn bị cho học vấn?

- Tri thức về TV giúp ta sử dụng đúng và hay ngôn gnữ dân tộc, kĩ năng đọc, hiểu các loại văn bản trong văn bản sau này.

Danh ngôn “ Để lại cho con một rương vàng không bằng để lại cho con một ngàn cuốn sách”.

?  Nhận xét về cách trình bày luận điểm của tác giả? Tác dụng của nó?

 - Lập luận chặt chẽ -> Đọc sách là một con đường tích lũy nâng cao vốn tri thức.

HS đọc phần “ Lịch sử … lực lượng”

 Tác giả không tuyệt đối hóa việc đọc sách, ông đã chỉ ra hạn chế, trở ngại khi đọc sách. Trở ngại đó là gì?

Trong đoạn, tác giả đã dùng hai hình ảnh so sánh để nói về việc đọc sách. Hai hình ảnh đó là gì?

- so sánh với việc ăn nhiều và lối đánh giặc tự tiêu hao lực lượng.

Tác giả đã so sánh cách đọc của người xưa và cách đọc ngày nay như thế nào?

Tác dụng của cách so sánh đó là gì?

-> cách so sánh mới mẻ, lí thú cho thấy khi đọc sách quá nhiều mà không biết chọn lọc thì dễ lạc hướng, lãng phí tiền bạc, thời gian.

Hs đọc phần còn lại của văn bản

Tác giả khuyên ta nên đọc sách như thế nào?

Tác giả đã so sánh lối đọc sách qua loa như thế nào?

Thảo luận cặp: em hiểu thế nào là sách chuyên môn, thế nào là sách phổ thông?

Tác giả khuyên ta chọn những loại sách gì?

THẢO LUẬN:

? Bài viết có sức thuyết phục cao, điều ấy được tạo ra từ những yếu tố cơ bản nào?

- nội dung : bài viết đề cập đến vấn đề có tính chất thiết thực cao được mọi người quan tâm.

- nghệ thuật: bố cục chặt chẽ, lập luận logic, cách dẫn dắt tự nhiên, hợp lí, sử dụng nhiều hình ảnh so sánh tự nhiên, sinh động làm tăng sức thhuyết phục của bài văn.

? Em thường đọc những loại sách gì? Vì sao em đọc loại sách đó? Em có gặp khó khăn gì khi đọc sách? Sau khi học bài BVĐS, em có suy nghĩ gì về việc đọc sách của mình?

I. ÑOÏC HIEÅU CHUÙ THÍCH:

1. Taùc giaû: SGK

 

 

2. Taùc phaåm:

- Xuất xứ: trích “Danh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui, nỗi buồn của việc đọc sách”.

- Thể loại: văn nghị luận

- Bố cục : 3 phần SGK

 

 

 

 

 

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:

1. Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách:

- Đọc sách là một con đường quan trọng của học vấn :

+ vì sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại.

 

 

 

 

 

+ Nếu ta mong tiến lên thì phải lấy thành quả mà nhân loại đạt được trong quá khứ làm điểm xuất phát.

 

 

 

 

+ Đọc sách là hưởng thụ kiến thức trên con đường học vấn.

 

( Lập luận chặt chẽ)

 

 

 

2. Thực trạng của việc đọc sách hiện nay.

 

- Sách nhiều khiến người đọc không chuyên sâu.

- Sách nhiều khiến người đọc lạc hướng.

( So sánh)

 

 

 

 

 

3. Phương pháp đọc sách.

- Chọn cho tinh, đọc cho kĩ, miện đọc, tâm ghi.

- Cần đọc sách tài liệu chuyên môn đồng thời với sách thường thức để có kiến thức phổ thông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tổng kết.

Ghi nhớ SGK

 

 

  1. Dặn dò:

Học kĩ bài

Soạn bài Khởi ngữ

Tác giả: NGUYỄN DIỆU THÚY

Viết bình luận

87