Thứ năm, 31/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 1805

VẼ CÁI CỐC VÀ QUẢ

     TuÇn: 3                                                         

    Bµi 3-TiÕt 3:                                                               

Mü thuËt 7 – vÏ theo mÉu:

vÏ c¸i cèc vµ qu¶

 

I. Môc tiªu bµi häc:

- KiÕn thøc: HS BiÕt c¸ch vÏ h×nh tõ bao qu¸t ®Õn chi tiÕt.

- Kü n¨ng: HS vÏ ®­îc h×nh c¸i cèc vµ qu¶ d¹ng h×nh cÇu.

- Th¸i ®é: HiÓu ®­îc vÏ ®Ñp bè côc vµ t­¬ng quan tØ lÖ ë mÉu.

II. ChuÈn bÞ:

1. ®å dïng d¹y häc:

* Gi¸o viªn

- ChuÈn bÞ mÉu vÏ.

- Mét sè bµi cña c¸c ho¹ sÜ, HS .

- H×nh minh ho¹ c¸c b­íc tiÕn hµnh.

 * Häc sinh

- MÉu vÏ

- GiÊy bót, s¸ch vë, dông cô häc tËp.

 2. Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y:

 Trùc quan, thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, luyÖn tËp.

III. tiÕn tr×nh d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc:  Gi¸o viªn nhËn líp.

2. Bµi cò:  Gi¸o viªn ®Æt c©u hái:

+ Nªu ®Æc ®iÓm t­îng Hæ ë l¨ng TrÇn Thñ §é ?

+ HS: H×nh khèi ®¬n gi¶n, ch¾c khoÎ, b¾p vÕ c¨ng trßn, kÝch th­íc gÇn gièng thËt, n»m xo¶i ch©n, d¸ng vÏ ung dung th­ th¸i.

+ Th¸p B×nh S¬n ®­îc x©y dùng nh­ thÕ nµo?

+ HS: Th¸p ®­îc lµm b»ng ®Êt nung cao 11 tÇng, ®­îc x©y dùng tr­íc s©n chïa VÜnh Kh¸nh thuéc xa Tam S¬n HuyÖn LËp Th¹ch, TØnh VÜnh Phóc.

- GV: NhËn xÐt biÓu d­¬ng.

3. Bµi míi: Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi häc:

VÏ theo mÉu: VÏ c¸i cèc vµ qu¶

 

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

Ho¹t ®éng 1:

Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu

 

- GV giíi thiÖu mÉu vÏ.

- MÉu vÏ gåm cã nh÷ng g×?

- C¸ch tiÕn hµnh bµi vÏ nh­ thÕ nµo?

- Chän mÉu vµ bµy mÉu nh­ thÕ nµo ®Ó bµi vÏ cã bè côc hîp lÝ?

 

- MÉu kh«ng ®Ñp cã bè côc lÖch, dµn hµng.

- §Æt mÉu ®Ñp lµ mÉu ®­îc s¾p xÕp c©n ®èi trªn tê giÊy.

- Em thÊy mÉu nµy cã ®Æc ®iÓm nh­ thÕ nµo?

- H×nh d¸ng cña cèc ra sao?

- vÞ trÝ cña cèc vµ qu¶?

- TØ lÖ qña cèc so víi qu¶?

- ®é ®Ëm nh¹t chÝnh cña mÉu?

- TØ lÖ khung h×nh chung?

 

 

- C¸i cèc vµ qu¶.

- HS quan s¸t tr¶ lêi c©u hái.

 

 

 

 

 

 

- HS quan s¸t GV vÏ mÉu.

- GV vÏ mÉu cho HS râ.

 

Ho¹t ®éng 2:

H­íng dÉn c¸ch vÏ

 

- Em h·y nªu c¸ch vÏ mét bµi vÏ theo mÉu nµo?

 

 

 

+ GV vÏ mÉu lªn b¶ng cho HS quan s¸t; cã thÓ vÏ khung h×nh sai ®Ó ®Æt c©u hái:

Khung h×nh vÏ nh­ thÕ nµy ®óng ch­a? v× sao?

- GV gîi ý ®Ó HS so s¸nh t×m:

+ Khung h×nh cña tõng vËt mÉu.

+ ®Æc ®iÓm cña cèc vµ qu¶.

+ VÏ ph¸c h×nh vµ vÏ chi tiÕt cho gièng mÉu.

 

 

- HS quan s¸t tr¶ lêi c©u hái theo yªu cÇu cña GV.

 

 

- T×m khung h×nh chung, khung h×nh riªng cña tõng vËt mÉu.

- VÏ ph¸c h×nh cña tõng mÉu.

- VÏ ®Æc ®iÓm cña mÉu, vÏ chi tiÕt.

- Ch­a ®óng v× kh«ng gièng mÉu bµy trªn b¶ng.

 

Ho¹t ®éng 3:

thùc hµnh

 

GV theo dâi nh¾c nhë HS trong t×m bè côc vµ vÏ h×nh sao cho hîp lÝ.

 

 

- HS lµm bµi.

 

 

4. Tæng kÕt, ®¸nh gi¸:

- GV ®Æt mét sè c©u hái kiÓm tra nhËn thøc cña HS:

- Cã thÓ cho HS tù nhËn xÐt bµi vÏ cña nhau.

- GV bæ sung ý kiÕn vÒ c¸ch vÏ qua mçi bµi cña HS cho HS râ.

- GV rót ra mét vµi nhËn xÐt chung, biÓu d­¬ng tinh thÇn häc tËp cña c¸ nh©n, c¶ líp.

5. DÆn dß h­íng dÉn vÒ nhµ:

- BTVN quan s¸t ®é ®Ëm nh¹t cña chai , lä hoa.

- BHS- VTT t¹o ho¹ tiÕt trang trÝ; ®äc vµ chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp chu ®¸o.

Tác giả: Nguyễn Văn Dũng

Tin cùng chuyên mục

87